ememai-logo-horzi
 • آسم
 • بیماری انسداد مزمن ریه (COPD)
 • برونشیت مزمن
 • آمفیزم
 • سرطان ریه
 • فیبروز کیستیک/ برونشکتازی
 • پنومونی
 • پلورال افیوژن
 • فقط با نفس کشیدن مقدار زیادی آب از دست می دهید.
 • برخی افراد می توانند بیش از 20 دقیقه نفس خود را حبس کنند.
 • ریه ها تنها اندامی هستند که می توانند روی آب شناور باشند.
 • ذرات عطسه ممکن است به آن سرعتی که مردم فکر می کنند حرکت نکنند.

اغلب اوقات متخصصان ریه جراحی انجام نمی دهند، اما می توانند بیوپسی انجام دهند و انجام می دهند.